onlyfuckvideos.net classy slut goo covered. xxx247.club xxxfamousvideos.com

Komisioni i PP: Operatorët ekonomikë nuk janë të informuar për sistemin e ankimit

Komisioni i Prokurimit Publik, i cili merret me shqyrtimin administrativ së të procedurave të prokurimit, bën të ditur se gjatë vitit të shkuar një nga problemet në këtë sektor ka qenë mungesa e informimit të subjekteve kur përjashtohen nga tenderët.

Sipas Komisionit të PP, operatorët ekonomike shpesh nuk janë mjaftueshëm të informuar për sistemin e ankimit pasi përjashtohen nga një tender, çka e bën të vështirë identifikimin e problematikave që lidhen kryesisht me dokumentacionin.

Nga ana tjetër, në drejtim të funksionimit të sistemit të ankimit për prokurimin publik, KPP ka identifikuar problematikat në vijim:

1.Përdorimi në mënyrë shpeshherë abuzive i instrumenteve të ankimit administrativ për prokurimet publike nga shoqëritë e ruajtjes dhe sigurisë fizike, gjë që ka shkaktuar një mbingarkesë  të  theksuar  të  KPP-së për  këto  lloj  procedurash në krahasim me procedura të tjera;

2.Në një numër të konsiderueshëm rastesh është konstatuar se operatorët ekonomikë nuk janë mjaftueshëm të informuar për formën, afatet dhe procedurat e përcaktuara nga ligji  për  ankimin  administrativ  për  prokurimin  publik.  Kjo  sjell  në  shumë  raste mospranimin e ankesave të paraqitura vetëm për mosplotësim të kritereve formale;

3.Gjithashtu,  mungesa  e  informacionit  të  operatorëve  ekonomikë  si  për sistemin  e ankimit ashtu dhe për kërkesat e përgjithshme të ligjit për procedurat e prokurimit, sjell shpeshherë ankime të formuluara me objekt të pasaktë, ose të paplotë, çka e  pengon KPP të evidentojë një gamë më të gjerë shkeljesh nga autoritetet kontraktore për shkak të kufizimit ligjor që ka për të mos dalë jashtë objektit të ankesës gjatë shqyrtimit të saj;

4.Volumi shumë i madh i ankimeve që paraqiten në KPP, ka evidentuar nevojën që institucioni jo vetëm të shtojë numrin e stafit të angazhuar në procesin e shqyrtimit të ankimeve, por edhe të rrisë burimet njerëzore që mund të angazhohen në projekte për rritjen e kapaciteteve profesionale të KPP, si dhe në edukimin për procedurat dhe instrumentat e ankimit qoftë të zyrtarëve të prokurimit, ashtu edhe të operatorëve ekonomikë;

5.Nga shqyrtimi i ankesave dhe procedurave respektive të prokurimit është konstatuar se autoritetet kontraktore që shfaqin me dendur tendencën për të gabuar në zbatimin e ligjit janë (i) autoritetet kontraktore me numër të vogël punonjësish; (ii) autoritetet kontraktore të pushtetit vendor krahasuar me ato pushtetit qendror; (iii) autoritetet kontraktore që kanë pasur lëvizshmëri të lartë të zyrtarëve të prokurimeve

Agjencia e Prokurimit Publik, disa ditë më parë, bëri të ditur se ka përjashtuar të paktën 14 operatorë gjatë vitit të kaluar, të cilët nuk lejohen të marrin pjesë në tenderë për një afat të caktuar. Referuar shifrave zyrtare, janë të paktën 13 subjekte private që përjashtohen nga tenderët e zakonshëm dhe një tjetër nga koncesionet apo Partneritetet Publike Private.

Arsyet që kanë çuar në këtë përjashtim janë nga më të ndryshmet por më tipiket janë keqinformimi përmes dokumenteve të pasaktë, si dhe mosrespektimi në kohë i detyrimeve kontraktuale./Monitor/

watch porn
olalaporno.com