Inflacioni sipas Eurostat, Shqipëria mbi mesataren e BE-së

INSTAT ka publikuar Indeksin e harmonizuar të Çmimeve të Konsumit për muajin prill 2018, sipas metodologjisë së Eurostat.  Ndryshimi vjetor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit për këtë muaj është 1,7 %.  IHÇK është vlerësuar me rritje krahasuar me një muaj më parë kur treguesi shënoi një ndryshim prej 1.4%. Rritja e çmimeve ka vijuar të jetë mbi mesataren e  vendeve të Bashkimit Europian prej 1.4%.

Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 %, vërehet në grupin “Veshje dhe këpucë”, pasuar nga grupet “Argëtim dhe kulturë” me 2,7 %, “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 2,6 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 1,6 %, “Transporti” me 1,5 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,2 %, “Hotele, kafene dhe restorante“ me 1,0 %, “Shërbimi arsimor” me 0,9 %, etj.

Në muajin Prill 2018, ndryshimi mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit është -0,4 %. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve të grupit “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 1,4 %, pasuar nga grupet “Veshje dhe këpucë” me 0,4 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 0,3 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”, “Transporti” dhe “Komunikimi” me 0,2 % secili. Ndërsa, çmimet e grupit “Argëtim dhe kulturë” u rritën me 2,0 %, pasuar nga grupet “Hotele, kafene dhe restorante“ me 1,4 %, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,2 % secili, etj.

Në fillim të këtij viti për të ndihmuar hartimin e politikave dhe për të realizuar një krahasueshmëri sa më të mirë me vendet e tjera, në bashkërendim me Eurostat, INSTAT ndërmori hapa në drejtim të krijimit të një baze të përbashkët metodologjike të shteteve anëtare për ndërtimin dhe përdorimin e iHÇK-së, sipas rregullores së Këshillit Europian (KE), nr. 2494/95, të datës 23 tetor 1995.

Inflacioni i Eurozonës matet mbi bazën e treguesit të iHÇK-së. Termi “i harmonizuar” nënvizon faktin që të gjitha vendet e BE-së zbatojnë të njëjtën metodologji në matjen e treguesit përkatës.

Zërat e shportave përkatëse në rastin e Shqipërisë. iÇK-ja përmban 332 zëra; iHÇK-ja përmban 331 zëra (qiraja e imputuar nuk është element i shportës).

IÇK-ja mbulon vetëm shpenzimet familjare private shqiptare të kryera, brenda territorit të vendit. Burimi kryesor i të dhënave për shpenzimet (“peshat”) është Anketa e Buxhetit të Familjeve (ABF); iHÇK-ja mbulon të gjitha shpenzimet e kryera brenda territorit të vendit nga familjet shqiptare, si dhe shpenzimet e vizitorëve rezidentë dhe jorezidentë. Burimi kryesor i të dhënave për shpenzimet (“peshat”) janë Llogaritë Kombëtare “Shpenzimet Monetare të Konsumit Final të Familjeve (HFMCE)”