Sekretarja e Gjykatës, Apeli dhe Celibashi e njohin Lulzim Bashën për Kryetar, por jo Statuti i tij!

Që në vendin të cilin e drejton Edi Rama nuk funksionom asgjë kjo është e qartë, por që nuk fuknsionojnë as rivalët e tij politik, kjo arriti kulmin sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i cili vendosi ta deklaroi Kryetar të Partisë Demokratike, Lulzim Bashën!

Kreu i KQZ, Ilirian Celibashi, sot e quajti jolegjitim Vendimin e 25 marsit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë i cili njihte vendimet e Kuvendit të 11 Dhjetorit, ku ndër të tjera shkarkon Kryetarin e PD, Lulzim Basha, me arsyetimin se nuk ishte i regjistruar në Sekretarinë e e Regjistrit të Partive Politike, dhe, legjitimonte për Kryetar të PD, Lulzim Bashën, i cili nga po kjo Sekretari kishte vërtetimin e lëshuar më 1 Mars 2023, ku e njihte Bashën si Kryetar!

Pse Lulzim Bashën nuk e njehë për Kryetar të PD, Statuti i ri i Partisë Demokratike, të cilin e miratoi me Kuvendin e shkarkuar të 18 Dhjetortit, por e njohin Sekretarja e Regjistrit të Partive Politike pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykata e Apelit dhe kreu i KQZ, aktualisht e dinë vetëm Edi Rama!

Pse nuk duan ta dinë të gjithë ata budallenjë të këtij Kuvendi të 18 Dhjetorit, që nuk reaguan edhe kur anëtarët e Këshillit Kombëtar që nuk përbënin shumicën, pas dorëheqjes së Lulzim Bashës tundën kokën kur Sekretari i Përgjithshëm tha se nuk ka nevojë të votohet Kryetari i komanduar nga Këshilli Kombëtar meqë ishte vetëm një kandidat, dhe caktoi Enkelejd Alibeaj, ndonëse Neni 46 Pika 4 e Statutit të ri të miratuar nga Kuvendi i Lulzim Bashës e thotë qartë se “në rastin e dorëheqjes nga detyra e Kryetarit, Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar, i cili komandon Nënkryetarin që do të drejtojë Partinë deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri”, siç duket sërish e dinë vetëm Edi Rama!

Neni 46
Kryetari i Partisë

1. Kryetari i Partisë kryeson organet qendrore të Partisë dhe siguron zbatimin e vendimeve të tyre. Ai përfaqëson Partinë në të gjitha veprimtaritë publike e politike, të brendshme dhe ndërkombëtare.

2. Kryetari i Partisë zgjidhet me votim të të gjithë anëtarëve të PDSH, sipas parimit “Një anëtar, Një votë”. Modalitetet e procesit përcaktohen në aktet nënstatutore.

3. Kryetari i Partisë ndihmohet nga Nënkryetarët dhe Sekretari i Përgjithshëm. Kryetari i Partisë në varësi të problematikave apo çështjeve specifike mund të ngrejë struktura ndihmëse apo të caktojë koordinatorë apo të deleguar, të cilat merren me shqyrtimin dhe zgjidhjen e tyre, apo drejtimin e procesit të ngarkuar.

4. Kryetari i Partisë gjatë veprimtarisë së tij të përditshme i cakton detyra dhe fusha të caktuara përgjegjësie Nënkryetarëve të Partisë. Në mungesë të zgjatur të kryetarit dhe me autorizim të tij, njëri prej tyre zëvendëson Kryetarin. Në mungesë të këtij autorizimi, duke përfshirë rastet e dorëheqjes nga detyra të Kryetarit, Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar, i cili komandon Nënkryetarin që do të drejtojë Partinë deri në rikthimin e Kryetarit në detyrë apo zgjedhjen e Kryetarit të ri.

5. Kryetari i Partisë në përmbushje të funksioneve të tij dhe garantimit të mbarëvajtjes së punës në parti, nxjerr urdhra dhe udhëzime, në bazë dhe për zbatim të këtij Statuti, si dhe të vendimeve të organeve drejtuese të Partisë.

Dhe në fund, pse Sekretarja e Regjistrit të Partive Politike pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Besa Korbeci, e lëshoi vërtetimin më 1 Mars 2023 i cili konfirmon Lulzim Bashën si Kryetar të PD, këtë Edi Rama nuk ka nga ta dijë!

Sigurimi i Shtetit nuk i jep llogari vartësve!